Noutăți

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ profesional tehnic

        La 26 aprile ME a publicat pe pagina sa WEB un comunicat de presă  „În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ profesional tehnic” care pentru o anumită perioadă a fost plasat şi pe pagina FACEBOOK a ME. Dat fiind că am fost vizat personal în calitate de director al Colegiului Financiar-Bancar, ţin să fac următoarele precizări:

      1. Atragerea atenţiei managerilor instituţiilor de învăţământ de o asemenea manieră aduce mai degrabă a tentativă de  a demonstra  cu „câtă ardoare” ME luptă cu încălcările de legislaţie, decât să atragă cu adevărat atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ, care puteau fi informaţi mai exact şi sigur prin poşta electronică, cu atât mai mult că a şi fost convocată o şedinţă specială la acest subiect.

      2. Dacă se face o analogie între cele trei cazuri făcute publice de controale în instituţiile de învăţământ, se constată un lux vădit  de amănunte pentru cazul Colegiului Financiar – Bancar, fapt ce în opinia mea denotă o anumită atitudine a ME, şi cel mai probabil şi o anumită intenţie în raport cu umila mea persoană. Iar faptul că în materialele publicate numele meu este şters, fiind lăsată denumirea instituţiei seamănă mai curând a batjocură decât a protecţie a datelor cu caracter personal. ( Probabil că este şi un ecou la luarea mea de cuvânt în cadrul şedinţei speciale menţionate mai sus). Iar faptul că a fost sancţionat doar un director  vorbeşte de la sine de „intransigenţa şi echidistanţa” ME. Dacă mai punem la socoteală şi cerinţa Me de „a secretiza” ordinele de sancţionare a elevilor, atunci aş vrea să cunosc: această normă e valabilă şi pentru alte categorii de persoane, sau doar pentru cazurile considerate de ME drept încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal?

      3. Miră selectivitatea cu care ME alege aspectele unde să-şi manifeste intransigenţa faţă de încălcările legislaţiei (care în mare parte sunt impuse tot de situaţia în care activează instituţiile de învăţământ, creată prin contribuţia  plenară a forurilor de conducere, inclusiv ME), lâsând fără reacţie cazuri cu adevărat majore în care este obligat să ia atituduine.  Spre exemplu , nu se cunoaşte reacţia ME la cazurile de nerespectare flagrantă a Codului Educaţiei, cum ar fi cea cu referire la intangibilitatea mijloacelor financiare a instituţiilor de învăţământ ( art 145, p.9) şi care nu sunt altceva decât taxele plătite de elevi pentru studii şi cămin, şi care, în loc să fie utilizate pentru servicii mai calitative, au ajuns să cârpească gaura bugetară, produsă de „furtul miliardului”. Nu ştim de ce nu s-a  pus în aplicare pentru toată lumea art. 153 cu privire la trecerea prin concurs a  tuturor posturilor de director .

      4. Se crează impresia că echipele de control, delegate în instituţii de către ME nu prea cunosc condiţiile şi realităţile funcţionării acestor instituţii şi tratează lucrurile strict din poziţia formală a cadrului normativ, care nu este nici pe departe perfect nu prea coincide pe alocuri cu practica  cotidiană de activitate a instituţiilor. Nu prea cunosc nici etica elementară a unui control, în special de a asculta şi a ţine cont şi de opinia părţii supuse verificării, dar şi de corectările abaterilor depistate. În calitate de argument reproduc Nota explicativă, scrisă de subsemnatul la solicitarea ME, şi care a fost o simplă formalitate, pentru că poziţia Ministerului până la prezentarea acesteia şi după nu s-a schimbat cu nimic. Poate doar execeptând faptul că ME a solicitat expres anularea ordinului de sancţionare a elevilor implicaţi în cazul „cantina”, ( de altfel, este primul caz de intervenţie directă a ME în prosul managerial intern a instituţiei)

      5. Dacă prin această postare s-a  intenţionat  pedepsirea exemplară a directorului Palade G, realmente a fost lezată  imaginea întregii instituţii, or, cei care s-au informat pe cazul dat, au proiectat cele expuse în postarea ME asupra instituţiei, iar un director nu înseamnă o instituţie. Şi atunci mă întreb încă odată-care este scopul urmărit de ME ?

      6. Las la latitudinea celor care vor face cunoştinţă cu această luare de poziţie să aprecieze gradul de corectitudine a ME în cazul dat . 

                                                                   NOTĂ   EXPLICATIVĂ

      Prin prezenta  Consiliul de administraţie al  Colegiului  Financiar-Bancar prezintă următoarele explicaţii cu referire la abaterile constatate de comisia  de  evaluare  a  activităţii  colegiului  în  perioada 11-12  martie  2016.

I    1. Cazul……….., ocupă două funcţii – contabil şef şi pedagog social în cămin.
      a) Funcţia de pedagog social a fost ocupată de……….. anterior funcţiei de contabil-şef, a avut doar referinţe pozitive în cadrul evaluărilor interne şi  externe.
      b) Obligaţiunile pedagogului social sunt executate de……... în afara orelor de program a contabilului şef.
      c) Legislaţia actuală a muncii nu conţine expres perevederi la limitarea ocupării anumitor funcţii doar la o  unitate  sau 1.5 unităţi, cu excepţia funcţiilor pedagogice, or,………. ocupă doar o funcţie pedagogică.
      d)       Actualmente ………..i-a fost retrasă 0.5 funcţie pedagog social, întrunind astfel condiţiile de angajare conform legislaţiei în vigoare, serviciul personal fiind în căutarea unei alte candidaturi pentru angajare.
     2. Cazul  …………, ocupă funcţia de şef de secţie cu numărul de ore permis funcţiei  şi cumulează 0.5 funcţie de pedagog social. Este o derogare de la HG nr.381, anexa 1, p.5, care permite cadrelor didactice un volum maxim de lucru pînă de 1,5 salarii de funcţie, deşi timpul cumulat de muncă al ………nu depăşeşte 12 ore zi şi se încadrează în prevederile Codului muncii.
     a) Funcţia de pedagog social a fost ocupată de ……..anterior funcţiei de şef secţie, a avut doar referinţe pozitive în cadrul evaluărilor interne şi  externe.
      b) Obligaţiunile pedagogului social sunt executate de………. în afara orelor de program a şefului de secţie.
      c) Menţionăm că această  derogare de la legislaţie este dictată de mai multe carenţe a angajării la funcţia de pedagog social a unei persoane  titulare din exterior, cele mai importante fiind că la asemenea angajări vin oameni care nu au reuşit în alte domenii (inclusiv în cariera de profesor), care nu fac faţă exigenţelor şi nici nu sunt prezenţi în zilele de sâmbătă , duminică, noaptea în caz de necesitate, acestea fiind foarte importante pentru asemenea funcţie. Din interiorul instituţiei nu sunt cadre didactice, sarcina didactică a căror le-ar permite să cumuleze şi funcţie de pedagog social..
      e) Actualmente dna ……….şi-a  prezentat demisia  din funcţia de pedagog social, serviciul personal fiind în căutarea unei alte candidaturi pentru angajare.
     3. Cazul  ………...
     Iniţial……….. a activat pe post de administrator de cămin, dar apoi s-a angajat la altă muncă în afara Colegiului. La momentul plecării acestuia nu aveam altă persoană la angajare, astfel că am permis ………..să adminsitreze temporar căminul.
La moment……….. a depus cerere de demisie din funcţie, fiind angajată o altă persoană în această funcţie.

II.    În ce ţine de persoanele care activează pe două funcţii în cadrul Colegiului menţionăm:
       a) Aceste persoane ocupă funcţii de întreţinere, pentru care salariul  de funcţie este foarte mic ( între 1010 lei şi 1080 lei), fără dreptul de spor pentru vechime în muncă. În aceste condiţii este imposibil de angajat cu asemenea remunerare  persoane care să corespundă fişei postului, ştiind ce salarii se plătesc în sectorul privat pentru aceste posturi. Spre exemplu, la cantină, chiar şi în condiţiile de retribuire din două salarii de funcţie fluctuaţia de cadre este foarte mare, iar Oficiul forţei de muncă nu poate identuifica persoane care ar putea fi direcţionate către Colegiu pentru angajare . Pentru cazul cantinei  menţionăm că numărul general de posturi este prevăzut pentru activitate în tură, or, realmente ziua de muncă a unui angajat actual al cantinei începe la 6 dimineaţa şi se termină la 17-18 seara; 
Nu este posibil de angajat o persoană bărbat la funcţia de sudor, lăcătuş instalator, lemnar, muncitor pentru reparaţii etc la un salaruiu de 1060 lei şi care să se afle în instituţie cel puţin 8 ore, iar în cazuri de necesitate şi mai târziu sau în zilele de odihnă;
        b) Din cele 21 persoane menţionate în Nota informativă 12 activează pentru a doua funcţie în ore separate de prima funcţie, iar Codul muncii nu formulează  expres restricţii de ocupare  încă a unei funcţii prin cumul;
        c) Pentru trei  persoane surplusul de funcţii a fost retras.

III.    Comisia specială de cazare nu a existat până în prezent în instituţie, explicaţia (parţială) fiind că în cămine sunt cazaţi toţi elevii care doresc să utilizeze această oportunitate după  criteriile de repartizare a locurilor în cămin t aprobate încă în 2007. Se solicită elevilor doar să-şi formuleze preferinţele referitor la colegii de odaie.
Prin ordinul nr. 56 b  din 05 aprilie 2016 a fost instituită Comisia specială de cazare pentru anul de studii 2016-2017. În ce ţine de emiterea unui ordin de cazare, Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea
instituţiilor de învăţămînt de stat , p.18 prevede validarea de către conducătorul instituţiei a listelor de cazare ( contractul semnat şi este o asemenea validare), dar nu stipulează exact că această validare se face prin ordin.

IV.     Privind respectarea prevederilor legale aferente utilizării alocaţiilor financiare precizăm că în nota informativă se face referire doar strict la alocaţiile din bugetul de stat, în timp ce starea reală de lucruri trebuie să cuprindă şi mijloacele speciale ale instituţiei. Astfel, dacă sunt sumate datoriile creditoare şi debitoare la art 111-Retribuirea muncii, soldul de ansamblu la 01.01.2016 este de 55.8 datorii creditoare, la art. 112 – Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii soldul cumulat constituie 244 mii lei datorii debitoare. Începînd cu 01.01.2016 odată cu modificările survenite în cerinţele privind actele justificative de plată a devenit posibilă diminuarea datoriei debitoare, astfel că pe parcursul anului se va ajunge la soldul nul. Pentru art. 116- Prime de asigurare obligatorie de asistență medical achitate de patron, soldul cumulat pe ambele componente ale bugetului instituţiei constituie la 01.01.16  48.8 mii lei datorii creditoare.   

V.      Referitor la respectarea cadrului  legal la încasarea veniturilor în contul mijloacelor speciale precizăm următoarele:
Taxa de cazare achitată de colaboratorii Colegiului şi membrii familiilor acestora nu corespunde cu mărimea nominală stabilită, dat fiind că din această taxă au fost retrase articolele de cheltuieli de întreţinere a căminelor, de care aceşti locatari nu beneficiază – energia electrică, care este contorizată şi achitată separat pentru fiecare cameră aparte, spălatul lengeriei, detergenţi ( parţial), procurarea de mobilier, inventar moale, reparaţii curente a uşilor, mobilierului, salarizarea tâmplarului, electricianului, serviciile Moldtelecom etc. Subliniem că la această modalitate de plată  nu au foat făcute observaţii de Curtea de Conturi în 2011 şi de Inspecţia Financiară în 2014. 

VI.     În ce ţine de nerespectarea cadrului legal aferent remunerării muncii menţionăm:
         a) Toate plăţile salariale s-au efectuat doar în cadrul alocaţiilor aprobate pentru acest articol de cheltuieli;
         b) Conform HG nr. 196 din 22.02.2007,p.11,  cuantumul plăţilor de studii pentru instruirea cadrelor pe bază de contract se calculează reieşind din cheltuielile reale aferente desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor şi cheltuielilor de întreţinere a căminelor. Componenta cea mai mare a acestor cheltuieli o constuie remunerarea muncii, care, conform statisticilor internaţionale, cuprinde circa 65-70 % din totalul cheltuielilor. Pentru anii 2014-2015 în Colegiul Financiar-Bancar ponderea cheltuililor de remunerare a muncii din totalul mijloacelor încasate pentru studii a constituit circa 48 %, astfel  că acoperirea altor cheltuieli  constituie o cotă substanţială. Realmente toţi angajaţii Colegiului au un volum sporit de muncă pentru numărul mai mare a elevilor cu taxă de studii ( 524 cu finanţare bugetară şi 901 cu suportarea integrală a cheltuielilor de instruire). Din acest considerent toţi angajaţii au un supliment de 5% şi supliment raportat la volumul nemijlocit de muncă conform acestei proporţii ( directori adjuncţi, şefi secţie, şefi catedre, biblioteca, contabilitatea etc). În ce ţine de remunerarea suplimentară de 6800 lei către……., aceasta se explică prin îndeplinirea obligaţiunilor de contabil şef din contul timpului aflării formale în concediu. 

VII.    Sintagma „conform datelor contorului” strecurată în contractul de transmitere în arendă către Î.I. „Slepuhin Grimar” se referea la contorul blocului de studii, or, pentru a instala contoare în spaţiile închiriate ar fi necesare lucrări de reproiectare a reţelei electrice, costul căror împreună cu cel al contoarelor ar atinge sume considerabile. Însă pentru conformare va fi elaborat un caiet de sarcini pentru aceste lucrări şi se va efectua contorizarea încăperilor respective.
       Calculul plăţii pentru evacuarea deşeurilor ar fi foarte deficil, dat fiind că cea mai mare cantitate de gunoi o generează căminele, cantina şi blocurile sanitare ale colegiului, iar restul calculat în raport la număr de persoane sau la metri pătraţi ar fi pur şi simplu infim.       
        Deşi în nota informativă se sugerează existenţa unui conflict de interese,  realmente acesta nu există deoarece:
       a) Dl ……….deţine funcţia de şef de secţie nu de director adjunct; 
       b) Contractul de arendă menţionat nu este  legat de sfera decizională la nivelul unui şef de secţie şi nici nu influenţează îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu.

VIII.  Fără să contestăm observaţiile la modul de  formulare a ordinelor nr. 31e din 11.09.15 şi 103e din 24.02.16 menţionăm următoarele:
       a) Colegiul Financiar-Bancar dinChişinău activează în baza cadrului legal-Statutul Colegiului, Regulamentul intern de activitate  şi  REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. În fiecare din aceste acte normative sunt stipulate sancţiunile aplicate elevilor (art.31, art, art. 25 şi p.72 respectiv), inclusiv exmatricularea pentru încălcări de disciplină.
        b) Astfel, exmatricularea elevului ……s-a făcut în temeiul prevederilor enumerate mai sus, şi anume:
- consum de alcool;
- încălcarea regimului de activitate a căminului ( de la 23.00 – stingerea);
- trecerea nepermisă dintr-o cameră în alta ( peste balcon). 
         Cu toţi elevii, inclusiv locatari ai   căminelor, s-au desfăşurat şedinţe în care au fost familiarizaţi cu prevederile de bază ale regulamentelor sub semnătură personală, inclusiv……... Toţi elevii cunosc că consumul de alcool în complexul Colegiului atrage după sine exmatricularea.
          Pedeapsa aplicată elevului……... are conotaţie dublă-sancţionarea propriu-zisă a  abaterii disciplinare şi descurajarea comiterii unor asemenea acţiuni de către restul elevilor. Aplicarea acestei pedepse a pornit de la premisa obligativităţii persoanelor de răspundere de a veghea asupra respectării ordinii şi disciplinei,care în final sunt în favoarea tuturor elevilor şi a instituţiei în ansamblu şi care sunt unul din pilonii de bază a funcţionării instituţiei. Practica acumulată demonstrează că nepedepsirea sau aplicarea unor sancţiuni mai uşoare în raport cu gravitatea faptei comise generează noi cazuri de indisciplină, care nu pot fi sancţionate din cauza precedentului. Credem că anume respectarea prevederilor de bază a  actelor normative de funcţionale asigură căminelor Colegiului Financiar-Bancar o reputaţie relativ bună în mediul tineretului studios, din moment ce sunt destul de frecvente solicitările de cazare din partea elevilor/studenţilor altor instituţii de învăţământ, care dispun de cămine.
Referitor la cazul elevilor………., decizia de exmatriculare a avut de asemenea semnificaţie dublă – sancţionarea abaterii în sine, dar şi ca reacţie de răspuns la poziţia elevilor Colegiului. Foarte mulţi elevi au fost extrem de indignaţi de comportamentul acestui grup în cantină, au declarat că nu vor mai apela la serviciile cantinei după acest caz şi s-a ajuns până la opinii de exmatriculare fără drept de restabilire. 
          În opinia nostră, respectarea integrală  şi necondiţionată a principiilor enumerate în Nota informativă face imposibilă aplicarea sancţiunii mai aspre şi prin aceasta impunerea ordinii şi disciplinei ar fi foarte dificil de realizat. Drept exemplu poate fi şi cazul lui ………care după restabilire nu au făcut nici cea mai simplă tentativă de a prezenta scuze pentru comportamentul lor şi asta demonstrează că ei se consideră învingători în acest caz.
          Mai menţionăm că elevii Colegiului sunt periodic consultaţi pe mai multe aspecte ale activităţii  instituţiei (ţinuta vestimentară, contracararea absenţelor, calitatea procesului educaţional, calitatea serviciilor în cămine ,pe probleme de disciplină etc.) prin şedinţe comune cu administraţia, ore de diriginţie ş.a.,  dar nu putem ignora prevederile exprese ale regulamentelor de bază, sau să le interpretăm doar prin opinia elevilor, or, această abordare ar pereclita bună funcţionare a instituţiei, de care este responsabilă, în ultima instanţă, conducerea acesteia.

                         Director                                                                                                   G. Palade

 

Comentarii la subiect: